O NAS

Pragniemy poinformować Brać Motocyklową naszych Przyjaciół,Sympatyków i Znajomych że na skutek przemian osobowych i strukturalnych, nasza grupa z dniem 21 05 2015 roku zmieniła nazwę. I tak z Czarne Orły chapter Opatówek staliśmy się autonomicznym Klubem Motocyklowym o nazwie IMPERIUM OPATÓWEK o czym spieszymy donieść.

" Nikt nie będzie nam mówił jak żyć i jak mamy jeździć ,
bo nikt za nas nie będzie umierał "
Opatówek  62-860
Nip. 9680974489
Regon. 302729842
REGULAMIN


                                                                              I. NAZWA

Stowarzyszenie zwane dalej Klubem nosi nazwę  Klub Motocyklowy IMPERIUM Opatówek
 i prowadzi działalność na podstawie ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
Klub posiada znak graficzny (barwy klubowe i logo), którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.


                                                                             II. SIEDZIBA

Siedzibą Klubu jest Opatówek.

                                                                          III. TEREN DZIAŁANIA

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                                IV. CELE


Braterstwo, Honor, Lojalność ,
Integracja środowiska motocyklistów i poprawnego wizerunku motocyklistów wspołeczeństwie.
Propagowanie zasad bezpiecznej jazdy 
Uczestniczenie w zlotach i imprezach motocyklowych,
Organizowanie zlotów i imprez motocyklowych.
Pogłębianie wiedzy o motocyklach.
Popularyzacja idei motocyklizmu oraz turystyki motocyklowej,
Organizowanie pomocy charytatywnej i udział w akcjach charytatywnych.
Współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w realizacji celów regulaminowych.


                                                                        V. CZŁONKOWIE KLUBU

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) Członków – „Members”
2) Kandydatów – „Prospect”
3) Zaprzyjaznion chetny "Hangaround"


O członkostwo Klubu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba posiadająca własny motocykl
 oraz uprawnienia do kierowania nim.
Wniosek o przyjęcie w poczet członków Klubu wraz z rekomendacją Wprowadzającego 
należy złożyć Prezydetowi Klubu.
Wprowadzającym może być tylko Członek Klubu .
Wprowadzający jest odpowiedzialny za postawę kandydata i przestrzeganie przez niego
 postanowień regulaminu przez cały okres kandydacki.
O przyjęciu w poczet kandydatów decyduje głosowanie Członków Klubu , 
po wpłaceniu przez kandydata wpisowego.
kandydat jeżdżący otrzymuje status Prospecta na okres jednego roku,
przyjęcie na członka klubu odbywa się po okresie stażowania
Przyjęty w poczet kandydatów „Prospect" otrzymuje 
 kamizelkę z małym logo Klubu na lewej piersi i szarfami na plecach .
Prospect nie ma biernego ani czynnego prawa wyborczego i nie ma prawa głosowania na zebraniach Klubu.
Powinien wykazać postawę, przez którą przemawiać będzie poczucie odpowiedzialności,
ale także szacunku dla każdego członka klubu. Nabiera podstawowej wiedzy na temat środowiska klubowego
 oraz poznaje zasady w nim panujące.
Uczy się nawyków, które wpływają na bezpieczeństwo i dobro klubu oraz każdego jego członka, a także 
komunikacji z innymi klubami motocyklowymi. Uczy się współpracy z klubem
Przyzwyczaja się do głębokiego zaufania jakim zostanie stopniowo obdarzony i
jakim obdarzać powinien swych przyszłych braci
Kandydat musi jak najbardziej wykazać, że jest godny zaufania.                                                            VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

Obowiązki członków Klubu:

1) aktywne uczestniczenie w działalności klubu,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz Klubu
3) regularne i terminowe opłacanie składki członkowskiej,
4) uczestniczenie w Zebraniach Klubowych i Walnym Zebraniu,
5) dbania o dobre imię Klubu i godne reprezentowanie.
6) nieodpłatne wykonywanie prac na rzecz Klubu
7) poszanowania kolegów klubowych i innych motocyklistów;


Uprawnienia członków Klubu. Członek Klubu ma prawo do:

1) biernego i czynnego prawa uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu,
3) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu,
4) noszenia kamizelki z  barwam klubu
5) głosowania na zebraniach Klubu,

                                                           VII.  WYKLUCZENIE, ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Prezydeta Klubu
2) wykluczenia przez członków poprzez głosowanie 
 
     Zarząd ma prawo wykluczyć członka z Klubu z powodu 

   a) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 m-cy,
   b) rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub uchwał władz Klubu,
   c) działania na szkodę dobrego imienia Klubu
   d) popełnienia czynu niegodnego członka Klubu

3) Wykluczony członek Klubu może po upływie roku od podjęcia uchwały o wykluczeniu,
 ubiegać się o członkostwo w Klubie.

Zawieszenie w prawach członka Klubu

1) Na wniosek członka Klubu, Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej lub z własnej inicjatywy,
Zarząd może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu członkostwa na okres do 12 miesięcy.
Jeśli do upływu tego okresu członkostwo nie zostanie przywrócone, Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu z Klubu.
2) Decyzję o przywróceniu zawieszonego członkostwa podejmuje Zarząd w formie głosowania.

Każdy kto został wykluczony z Klubu lub zawieszony w prawach członka ma obowiązek,
natychmiast po poinformowaniu go o tym, zdać barw klubowych i posługiwania się znakiem graficznym klubu
 oraz odznakami PRM
Członek Klubu, który został wykluczony lub zawieszony w prawach członka 
nie ma prawa noszenia barw klubowych i posługiwania się znakiem graficznym Klubu
 oraz odznakami PRM .Koszty poniesione na zakup wyżej wymienionych
przedmiotów nie podlegają zwrotu. Wszelkie składki i
inne wkłady finansowe poniesione na klub nie podlegają zwrotu. 
 Zostaje również pozbawiony możliwości korzystania
z części strony internetowej dostępnej dla członków Klubu.
Informacja o wykluczeniu z Klubu lub zawieszeniu w prawach członka umieszczana jest
 na stronie internetowej Klubu


                                                                         VIII. WŁADZE KLUBU

Władzami Klubu są; 

            - Zarząd Klubu
            - Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna
            - Walne Zebranie

Walne Zebranie

1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Tworzą je wszyscy członkowie Klubu.
2) Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w miesiacu 
3) Głosowanie nabiera mocy gdy liczba głosów to co najmniej  2/3  liczby członków Klubu na głosowaniu,
4) W sprawach szczególnej wagi dla Klubu, Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
5) Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   a) wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
   b) uchwalanie zmian w Regulaminie,
   c) podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i wpisowego
   d) określanie głównych kierunków działania Klubu
   e) przyjmowznie Kandydatów
   f)  odwoływanie Członkuw Klubu
6) Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się w sposób jawny. 
    Walne Zebranie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu
    tajnego głosowania w określonych sprawach.
7) Uchwały Walnego Zebrania są ważne jeśli uczestniczy w nim więcej niż 2/3 członków Klubu.

Zarząd Klubu

1) Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję.
 W skład zarządu wchodzą:
    a) Presidenta,
    b) V-ce President
    c) Skarbnik
    d) Sierżant - Sergeant
    e) Sekretarz - Secretary
2) Posiedzenia Zarządu zwołuje President Klubu w miarę potrzeb
3) W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Presidenta.
4) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
5) Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
    a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
    b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
    c) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
    d) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
    e) zwoływanie zebrania Klubu i zapraszanie na nie osób spoza Klubu
6) Dokumentację Klubu prowadzi osoba będąca w składzie Zarządu, wyznaczona przez Presidenta.
7)  Skarbnik Klubu prowadzi dokumentację finansową.

Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna

Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego v-ce przewodniczącego i sekretarza.
2) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej odbywają się w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3) Komisja Rewizyjna pełni równocześnie funkcję Komisji Dyscyplinarnej Klubu
4) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej należy:
     a) kontrola całokształtu działalności Klubu,
     b) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi Klubu absolutorium,
     c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec członków Klubu 
         w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu,
     d) wnioskowanie o zawieszenie w prawach członka Klubu lub wykluczenie z Klubu

                                                                     IX. HIERARCHIA W KLUBIE

W Klubie obowiązuje następująca hierarchia:

President 


- odpowiada za kontakty zewnętrzne i reprezentuje klub w rozmowach z innymi klubami
- kieruje bieżącą działalnością Klubu,
- kieruje pracami Zarządu Klubu,

V-ce President

- zastępuje Presidenta w czasie jego nieobecności
- załatwia sprawy formalne Klubu,
- odpowiada za dokumentację Klubu

Sierżant -

 Sergeant- dba o bezpieczeństwo grupy,- analizuje zagrożenia da grupy,- kontaktuje się z instytucjami
 i innymi klubami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa- odpowiada za logistykę wyjazdów.
 Wyznacza trasę, planuje postoje, noclegi, odpowiada ze bezpieczny przejazd.


Sekretarz - Sekretary

- odpowiada za prawidłowość sporządzanej w Klubie dokumentacji,
- prowadzi korespondencję z instytucjami i innymi klubami,
- odpowiada za przepływ informacji w Klubie

Skarbnik-

  prowadzi gospodarkę finansową Klubu i dokumentację,


Członkowie- Members

 - Pełnoprawny członek klubu motocyklowego mogący nosić pełne barwy i
 mający głos przy podejmowaniu decyzji 

Kandydaci – Prospect

- kandydat na członka klubu. Na kamizelce posiada częśćbarw klubowych ,
 ale niema jeszcze prawa głosu przy podejmowaniu decyzji.


Hangaround

Na tym etapie hierarchii osoba poznaje się lepiej z
klubem i stara się zdobyć zaufanie. Kolejnym etapem jest Prospect.

Własna strona www za darmo - sprawdź